Vážení zákazníci, ak by ste potrebovali pomôcť s výberom sme tu pre vás. Pampuri

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa použijú pre zmluvné vzťahy uzatvárané v internetovom obchode pampuri.sk.
 2. Prevádzkovateľom internetového obchodu je Predávajúci - obchodná spoločnosť Wiliwa, s.r.o., IČO 53233239, so sídlom Žižkova 21, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 147240/B. Kontaktné údaje a identifikácia Predávajúceho sú zverejnené na internetových stránkach pampuri.sk.
 3. Kupujúcim je subjekt, ktorému sa Predávajúci zaväzuje odovzdať objednanú vec a umožniť mu k nej nadobudnúť vlastnícke právo. Kupujúci sa zaväzuje vec prevziať a zaplatiť za ňu Predávajúcemu kúpnu cenu. Pokiaľ je Kupujúcim spotrebiteľ v zmysle zákonnej definície, platia pre neho ustanovenia týkajúce sa obchodovania so spotrebiteľmi.
 4. Práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho sa riadia týmito VOP a slovenským právnym poriadkom. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom zmluvné strany zjednávajú, že vzťah sa riadi slovenským  právom, s vylúčením všetkých kolíznych noriem. Ak je kupujúci spotrebiteľom a ak má bydlisko na území Európskej únie, dostáva sa mu navyše ešte ochrany poskytovanej kogentnými ustanoveniami právnych predpisov platných v krajine, kde je bydlisko kupujúceho.

II. UZAVRETIE ZMLUVY

 1. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa uzatvára na základe objednávky Kupujúceho, učinenej prostredníctvom objednávkového formulára podľa platnej ponuky tovaru zverejnenej na internetových stránkach Predávajúceho pampuri.sk. Objednávka sa považuje za návrh zmluvy a stáva sa záväznou, ak je potvrdená Predávajúcim.
 2. Ak neobsahuje objednávka požadované údaje, nepovažuje sa za riadnu objednávku a nie je možné ju tak, ako bola Kupujúcim odoslaná, potvrdiť. Predávajúci kontaktuje v takom prípade bez zbytočného odkladu Kupujúceho za účelom odstránenia vád objednávky. Pokiaľ sa vady nepodarí odstrániť, k objednávke sa neprihliada.
 3. Kupujúci môže tovar objednávať bez registrácie či ako prihlásený užívateľ cez svoj účet.
 4. Objednávka je doručená Predávajúcemu prostriedkami elektronickej komunikácie. Táto objednávka je pre Kupujúceho záväzná.
 5. Po doručení objednávky potvrdí Predávajúci Kupujúcemu jej obdržanie. Ak nie je do tridsiatich dní od doručenia objednávky Kupujúcemu odoslané potvrdenie objednávky zo strany Predávajúceho či odoslaný nový návrh zmluvy, objednávka zaniká. Predávajúci si vyhradzuje právo Kupujúcemu po potvrdení objednávky oznámiť, že objednaný tovar je nemožné dodať, a to najmä v prípade, že sa tovar už nevyrába, nedodáva, že je vypredaný alebo v ďalších prípadoch, keď má na to závažný dôvod. Pokiaľ nie je Predávajúci schopný objednaný tovar dodať a je to v jeho možnostiach, ponúkne Predávajúci Kupujúcemu adekvátnu náhradu za objednaný tovar. Kupujúci buď vyjadrí súhlas s dodaním náhradného tovaru, a potom je uzatvorená kúpna zmluva, ktorej predmetom je dodanie náhradného tovaru, alebo s dodaním náhradného tovaru nebude súhlasiť, a potom bude mať nárok na odstúpenie od uzatvorenej kúpnej zmluvy.
 6. Doručením potvrdenia objednávky Kupujúcemu je medzi stranami uzatvorená kúpna zmluva (ďalej tiež ako „zmluva“). Pokiaľ nastane potvrdenie objednávky Predávajúcim iba ohľadom časti tovaru, vzniká medzi stranami zmluva na tovar špecifikovaný v potvrdenej časti objednávky.
 7. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní zmluvy. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením zmluvy (ako sú náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí Kupujúci sám.
 8. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči Predávajúcemu.
 9. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. 
 10. Každá objednávka musí obsahovať najmenej tieto podstatné údaje:
   1. identifikačné údaje Kupujúceho – jeho meno, priezvisko, IČO u podnikateľa, adresu bydliska/miesto podnikania/adresu sídla, e-mailovú adresu, telefónne číslo;
   2. identifikáciu produktu podľa ponuky Predávajúceho;
   3. požadované množstvo tovaru;
   4. cenu bez DPH aj s DPH;
   5. fakturačnú adresu Kupujúceho, ak sa líši od adresy uvedenej v bode a.

  III. DODANIE TOVARU

  1. Kúpnou zmluvou sa Predávajúci zaväzuje, že Kupujúcemu odovzdá tovar, ktorý je predmetom kúpy, a umožní k nemu nadobudnúť vlastnícke právo, a Kupujúci sa zaväzuje, že tovar prevezme a zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu. Tovar sa dodáva na miesto dodania určeným Kupujúcim v objednávke, pričom sa potom toto miesto považuje aj za miesto k úhrade kúpnej ceny.
  2. Lehota pre dodanie tovaru obvykle predstavuje 21 kalendárnych dní od objednania tovaru, ak je tovar skladom. Tovar Kupujúcemu či ním oprávnenej osobe odovzdá osoba poverená k tomu Predávajúcim, spravidla pracovník držiteľa poštovnej licencie. Po márnom uplynutí lehoty si môžu strany zjednať dlhšiu dodaciu lehotu; ak nie je zjednaná, považuje sa zmluva za zrušenú.
  3. Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za neplnenie zmluvných povinností podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy v prípade, že toto neplnenie nastalo v dôsledku vyššej moci. Vyššou mocou sa rozumie prekážka, ktorá je nezávislá od vôle povinnej zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej zmluvnej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Ide najmä o prírodné katastrofy (záplavy, zemetrasenia, epidémie, pandémie a obdobné situácie ohrozujúce životy či zdravie a pod.), Zásahy štátu, vojny, teroristické útoky, štrajky či výluky, prevádzkové, dopravné a energetické poruchy, poruchy systému internetového obchodu. Takéto okolnosti sú dôvodom k odkladu plnenia zmluvných povinností na strane predávajúceho po dobu a v rozsahu účinnosti týchto okolností a po dobu trvania týchto okolností sa predávajúci nedostane do omeškania. To isté platí, aj keď uvedené okolnosti nastali u subdodávateľov Predávajúceho. O tom, že okolnosti vylučujúce zodpovednosť nastali, je predávajúci Kupujúceho povinný informovať ihneď, ako to bude technicky možné.
  4. Predávajúci Kupujúcemu dodá tovar prostredníctvom držiteľa poštovnej licencie.
  5. Predávajúci upozorňuje, že poštovné nie je súčasťou ceny tovaru a bude dodatočne účtované. Cena za dopravu tovaru bude zobrazená pred dokončením objednávky tovaru.
  6. Tovar je dodávaný v bežných obaloch od výrobcu. Všetky informácie, ktoré sa vzťahujú k objednanému tovaru, sú Kupujúcemu k dispozícii na stiahnutie na internetových stránkach pampuri.sk. Spolu s tovarom je Kupujúcemu doručená faktúra s náležitosťami daňového dokladu. Kupujúci je povinný potvrdiť svojim podpisom riadne prevzatie objednaného tovaru vrátane faktúry podľa inštrukcií držiteľa poštovnej licencie.

   IV.KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

  1. Kúpnou cenou sa rozumie cena, ktorá je uvedená u objednávaného tovaru v internetovom obchode Predávajúceho na internetových stránkach pampuri.sk. Kúpnu cenu Kupujúci pri objednávaní tovaru potvrdzuje a je následne potvrdená tiež Predávajúcim, záväznou sa stáva okamžikom uzatvorenia zmluvy. 
  2. Kupujúci má právo vybrať si ktorýkoľvek z ponúkaných spôsobov platieb za objednávku, ktorý predávajúci poskytuje vo svojom internetovom obchode. A to je:
   1. Bankovým prevodom
   2. Platbou na dobierku
   3. Online platbou cez platobnú bránu SHOPTETPAY

  V. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

  1. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníka, teda osobou jednajúcou nad rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo nad rámec samostatného výkonu svojho povolania, je oprávnený bez uvedenia dôvodu a akejkoľvek sankcie od zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia tovaru. Formulár pre odstúpenie od zmluvy je tu
  2. Pokiaľ Kupujúci nie je spotrebiteľom, je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť len v zákonom vymedzených prípadoch.
  3. V prípade odstúpenia od zmluvy bez čiastky je Kupujúci povinný zaslať písomné odstúpenie na adresu sídla Predávajúceho. V prípade, že odstupuje od zmluvy Kupujúci-spotrebiteľ podľa čl. V., ods. 1 týchto VOP, musí tak učiniť najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Vo formulári odstúpenia od zmluvy je povinný uviesť údaje jednoznačne identifikujúce príslušnú zmluvu, najlepšie číslo a deň objednávky, identifikovať vrátený tovar, dátum prevzatia tovaru a číslo bankového účtu pre vrátenie kúpnej ceny, ak požaduje vrátiť kúpnu cenu na svoj bankový účet. Ak odstúpi Kupujúci-spotrebiteľ od uzatvorenej zmluvy, vráti produkty najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy tovar Predávajúcemu. Pokiaľ Kupujúci-spotrebiteľ, ktorý je spotrebiteľom, nenavrhne, aby mu Predávajúci vrátil kúpnu cenu na jeho bankový účet, obdrží ju zloženkou na svoje meno na adresu, ktorú v rámci kontraktačného procesu uviedol ako svoju doručovaciu adresu. Kúpnu cenu a náklady na dodanie tovaru vráti Predávajúci Kupujúcemu-spotrebiteľovi potom, čo od neho obdrží vrátený tovar. Kupujúci nemá právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru a nesie ich sám.
  4. Ak uplatní Kupujúci právo na odstúpenie od zmluvy podľa čl. článku V., ods. 1 alebo 2 týchto VOP, je povinný Predávajúcemu vrátiť všetko, čo mu bolo plnené. Kupujúci je povinný tovar vrátiť v pôvodnom nepoškodenom obale, čisté (nie znečistené), celé a s originálnym daňovým dokladom. Ak to už nie je možné (napr. bol v medziobdobí tovar zničený alebo bol spotrebovaný Kupujúcim nejednajúcim v dobrej viere či Kupujúcim zneužívajúcim právo na odstúpenie od zmluvy), musí Kupujúci poskytnúť Predávajúcemu peňažnú náhradu ako vyčíslenie hodnoty toho, čo už nemôže byť vydané. Predávajúci je oprávnený uplatniť u Kupujúceho náhradu toho, čo už nemôže byť vydané, a započítať svoj nárok oproti nároku na vrátenie kúpnej ceny.
  5. Pokiaľ Kupujúci za tovar objednaný v určitej cene obdrží ako odmenu aj ďalší tovar za zvýhodnenú cenu (prípadne symbolickú cenu či ako darček), týka sa odstúpenia od zmluvy podľa článku V., ods. 1 alebo 2 týchto VOP aj tovar dodaný za zvýhodnenú cenu. Kupujúci je teda v takom prípade povinný vrátiť všetok tovar dodaný v rámci príslušnej zmluvy, ibaže mu Predávajúci oznámi, že na vrátení tohto tovaru netrvá.

  VI. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

  1. Zodpovednosť Predávajúceho za vady sa riadi príslušnými právnymi predpismi v platnom znení. Pokiaľ nie je uvedené inak, platí, že Predávajúci poskytuje záruku za akosť tovaru; záručná doba je uvedená na obale tovaru.
  2. Kupujúci je povinný si dodaný tovar pri prevzatí dôkladne prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať Predávajúceho o zistených vadách. Na neskoršie reklamácie ohľadom druhu, množstva alebo poškodenia tovaru pri doprave nebude braný ohľad. Svojim podpisom utvrdzuje Kupujúci pri prevzatí tovaru aj to, že tovar bol dodaný v poriadku. Ak je tovar poškodený, môže Kupujúci prevzatie odmietnuť.
  3. V prípade, že tovar pri prevzatí Kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má Kupujúci právo na to, aby Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu uviedol tovar do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to dodaním nového tovaru; a ak nie je takýto postup možný, môže Kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru
  4. Až na zákonné výnimky nemôže Kupujúci odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie nového tovaru, ak nemôže tovar vrátiť v tom stave, v akom ho obdržal.
  5. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy s takým Kupujúcim, ktorého reklamácie sú neúmerné, alebo ktorého nákupy vykazujú špekulatívny charakter.
  6. Formulár pre reklamáciu tovaru nájdete tu

  VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze Predávajúceho za účelom úspešného splnenia zmluvy. 
  2. Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti Kupujúceho odstrániť z databázy.
  3. Ochrana osobných údajov zákazníka vrátane podmienok pre zasielanie obchodných oznámení sa riadi pravidlami uvedenými v dokumente Zásady spracovania osobných údajov. Aktuálne znenie je k dispozícii tu.

  VIII. MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV

  1. Predávajúci týmto poučuje Kupujúceho-spotrebiteľa, že je v prípade sporu s Predávajúcim oprávnený sa domáhať svojho práva na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu. Toto právo sa uplatňuje návrhom podaným podľa ustanovení § 11 a nasl. zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, napr. k nasledujúcej inštitúcii: Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, P.O. Box č. 5, 820 07 Bratislava, webové stránky: http: / /www.soi.sk. Všetky podrobnosti ohľadom mimosúdneho riešenia sporov sú k dispozícii na uvedených webových stránkach. 

   

  IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. Uzatvorením kúpnej zmluvy Kupujúci prehlasuje, že je s týmito VOP oboznámený, a súhlasí s tým, že sa stáva nedielnou súčasťou kúpnej zmluvy. 
  2. Predávajúci si vyhradzuje právo VOP zmeniť alebo doplniť, a to najmä v prípade zmeny súvisiacich právnych noriem alebo v prípade zmeny spôsobu obchodovania. Novú verziu VOP zverejní Predávajúci na svojich internetových stránkach.
  3. Právne vzťahy Predávajúceho a Kupujúceho-spotrebiteľa kúpnou zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníka, a súvisiacich právnych predpisov.
  4. Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za škodu vzniknutú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, napr. zásahy štátu, prevádzkovými, dopravnými a energetickými poruchami, poruchami systému internetového obchodu, stávkami či výlukami. Tieto okolnosti sú dôvodom k odkladu plnenia zmluvných povinností na strane Predávajúceho po dobu a v rozsahu účinnosti týchto okolností a po dobu trvania týchto okolností sa Predávajúci nedostane do omeškania. To isté platí, aj keď uvedené okolnosti nastali u subdodávateľov Predávajúceho. O tom, že okolnosti vylučujúce protiprávnosť nastali, je Predávajúci Kupujúceho povinný informovať ihneď, ako to bude technicky možné.
  5. Akékoľvek písomnosti a/alebo vrátený tovar či iné plnenie podľa kúpnej zmluvy a/alebo týchto VOP alebo v súvislosti s nimi budú riadne doručené v okamžiku, keď budú odovzdané osobne alebo doručené poštou na adresu Žižkova 21, 811 02 Bratislava. 
  6. Tieto VOP sa stávajú platnými a účinnými dňom 1.10.2021.